Generalforsamling

Generalforsamlinger

Referater, regnskaber og så'n

Generalforsamlinger

...fra vedtægterne


Generalforsamlingen

§ 7


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli i Jammerbugt kommune. Den indkaldes af bestyrelsen med 14-dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den medlemsprotokollen anførte privatadresse.


Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.


Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen v / formanden i hænde senest den 1. marts.


Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor,

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Eventuelt valg af formand jfr. § 12.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Generalforsamling 2023


Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Seneste referat

Fra vores medlemmer

Hvem skal vi snakke med hvis vi er i tvivl om det ene eller det andet. Ja, find svaret på hjemmesiden her.


#Jørgen