Forside

Velkommen til Krogen

Et skønt område i Jammerbugten

Grundejerforeningen dækker vejene: 

Dådyrvej, Egernvej, Harestien, Hjortevænget, Krogen (delvis) og Rævehøj. Alle beliggende i 9460 Brovst (Jammerbugt kommune).

Ring til et medlem af bestyrelsen

Hvad er der ellers på denne hjemmeside

Bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen og hvad de laver. Hvordan kontakte jeg dem. Vælg menupunktet om bestyrelsen

Referater

Se referaterne af bestyrelsesmøderne under nyt. de nyeste skal lige godkendes før de lægges ud på hjemmesiden.

Generalforsamling

Her er indkaldelser, beretninger, regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger


logbog

Du kan se de ændringer, der sker på denne logbog.

Vedtægter

Foreningens vedtægter og vores arbejdsgrundlag

§ 3 fra foreningens vedtægter...


Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder specielt at påse, at den på ejendommen hvilende sommerhusdeklaration respekteres, dog bortset fra dispensationer og afvigelser, der ikke er til væsentlige gener, at anlæg og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer m.v., finder sted, samt at være forbindelses- og formidlingsled til øvrige grundejerforeninger i Tranum området.


Grundejerforeningen er forpligtet til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.


Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fælles veje, stier, grøfter og dertil hørende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft fra det tidspunkt, det derefter er udsendt til medlemmerne.


Kan vi hjælpe?