Bestyrelsens arbejde

Om bestyrelsen arbejde

Hvad laver bestyrelsen 

Grundejerforeningen Krogens bestyrelse arbejde

Arbejdet i bestyrelsen og intern fordeling af opgaver
Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling med fem faste medlemmer: bestående af formand, fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter – alle for to år ad gangen.


Formanden vælges på generalforsamlingen mens næstformand, kasserer og sekretær udpeges på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand, indtil næste generalforsamling.


Det er bestyrelsens primære opgave at opfylde grundejerforeningens formål, som defineret i paragraf §3 i foreningens vedtægter.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens arbejdsopgaver og fordeler disse på grundlag af følgende overordnede retningslinjer.


Den samlede bestyrelse tegner foreningen i alle sager.

Formand


 • er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsens møder med forelæggelse af dagsordenens punkter. Til hvert møde er indlagt et dagsordenspunkt hvor hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om forløb af igangværende og eventuelt heraf afledte opgaver
 • har det overordnede ansvar for foreningens løbende og specifikke opgaver. Herunder opgaver i forbindelse med naboskab til Naturstyrelsens fredninger, Tranum Aktieplantage, den offentlige vej Krogen samt områdets matrikler med beboelsesejendomme
 • leder fordelingen af bestyrelsens opgaver på bestyrelsens medlemmer og skal som ”tovholder” ved hvert bestyrelsesmøde opdateres om arbejdets fremdrift.

Sekretær


 • udarbejder referat af bestyrelsens møder
 • sender senest fjorten dage efter møder referat til kommentering og godkendelse hos bestyrelsens medlemmer. Offentliggør herefter godkendte referater på foreningens hjemmeside grundejerforeningen-krogen.dk
 • har ansvar for opdatering af hjemmesiden – efter forslag til fornyelser i bestyrelsen
 • er sammen med kasserer IT ansvarlig for foreningens løbende opbevaring (lagring) af data samt, at bestyrelsen benytter et fælles værktøj for intern kommunikation, fx Microsoft 365 Family
 • er sammen med kasserer ansvarlig for foreningens login oplysninger.

Øvrige medlemmer


 • deltager i bestyrelsens løbende arbejdsopgaver


Suppleanter


 • én suppleant indtræder i foreningens bestyrelse dersom et medlem afgår eller fratræder

Kasserer


 • fører foreningens løbende regnskab og medlemmers indbetaling af kontingent
 • betaler foreningens regninger
 • er ansvarlig for foreningens kontakt til foreningens bank og årlige opdateringer af lovpligtige personoplysninger
 • forelægger aktuel regnskabsoversigt ved hvert bestyrelsesmøde samt revideret årsregnskab og forslag til næste års budget ved foreningens ordinære generalforsamling
 • sørger for at foreningens e-boks og cvr-registrering er tilknyttet foreningens c/o adresse. Mailadressen skal være foreningens fællesmail mail@grundejerforeningen-krogen.dk
 • videresender meddelelser i e-boks som kræver behandling i bestyrelsen
 • er sammen med sekretær IT-ansvarlig for foreningens løbende opbevaring (lagring) af data samt, at bestyrelsen benytter et fælles værktøj for intern kommunikation, fx Microsoft 365 family
 • er sammen med sekretær ansvarlig for foreningens login oplysninger.

Fra vores medlemmer


Tak for det gode arbejde

#anonym